B9‑0168/2020

Het Europees Parlement,

  • gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (2001/931/GBVB)[1],
  • gezien Besluit (GBVB) 2020/20 van de Raad van 13 januari 2020 inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2019/1341[2],
  • gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende het begrip “terroristische daad” is gedefinieerd in artikel 1, lid 3, van bovengenoemd gemeenschappelijk standpunt van de Raad;

B. overwegende dat Antifa in de Verenigde Staten gewelddadige acties heeft georganiseerd en uitgevoerd onder het mom van protestacties tegen de dood van George Floyd; overwegende dat bekend is dat Antifa in Europa heeft aangezet tot geweld en ook zelf geweld heeft gepleegd; overwegende dat de beweging naar verluidt reeds is getraind door andere terroristische groepen in Syrië;

  1. overwegende dat de door Antifa uitgevoerde acties als terrorisme moeten worden gekarakteriseerd en ook als zodanig moeten worden aangemerkt;
  2. verzoekt de hoge vertegenwoordiger om de Raad voor te stellen Antifa op te nemen in de EU-terroristenlijst; verzoekt de Raad derhalve Antifa bij de volgende herziening op te nemen in de terroristenlijst.

ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement

over het plaatsen van de beweging Antifa op de EU-terroristenlijst

Ondertekenaars

Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Marcel de Graaff, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean‑Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver

  • Aangemaakt op .

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa